ArcCosine Function

Zwraca arccosinus z floata w radianach.

float ArcCosine(float angle)

Parameters

float angle

Float (radiany).

Return Value

acos(value).