GetPlayerResourceEntity Function

Zwraca indeks bytu (entity) managera zasobow gracza (?) (player resource/manager entity)

int GetPlayerResourceEntity()

Return Value

Indeks bytu (entity) zasobow lub '-1' gdy nie znaleziono