Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opis: Dodaje komendę !models / !modele po wpisaniu pojawia się menu z wyborem "grupy" z której ma wybrać dany model.

Grupy dodaje się w pliku konfiguracyjnym oraz ustawia na flagę (można zostawić puste miejsce wtedy będzie dla każdego). 

Plugin posiada swój downloader.

Plugin jest alternatywą tego pluginu -> https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=87597 

KOD:

Spoiler
/****************************************************************************
** 1.0 Wydanie pierwszej wersji. 		  									*
** 1.1 Przejście na tablice dynamiczne. Dziękuję Magnetowi za pomoc 		*
** 1.2 Usunięcie cvarów. Przejście na konfigurację(usuniętych cvarów) w KV *
** Zmiana sposobu konfigurowania modeli (brak kv.JumpToKey) 				*
** Dodanie możliwości ustawienia jednego modelu w dwóch drużynach bez 		*
** konieczności dodawania tego samego modelu dwa razy. Aktualne tagi drużyn *
** [CT/TT/BOTH] wszystko musi być z dużych inaczej pominie model.			*
** Dodanie "show_in_menu"(bool) 0 - Osoby, które nie mają danej flagi nie  *
** widzą danej kategorii. 1 - Osoby, które nie mają danej flagi mają 		*
** pokazane w menu dane kategorię, ale nie mogą ich wybrać.					*
** Dodano support SteamID(STEAM_X:X:XXXXXXXXX) wystarczy wpisać je w miejsce*
** flagi. Kategorie, które są tylko dla danego SteamID nie są wyświetlane  *
** nikomu oprócz osoby z danym SteamID. 									*
** Dodano "no_category"(bool) Jeżeli jest tylko jedna kategoria to nie 		*
** wyskoczy jej wybór tylko od razu modele. Zabezpieczono przed możliwością *
** zmiany modelu na model do którego się nie ma dostępu.					*
** 1.3 Fix błędu przy Flags.GetString										*
*****************************************************************************/

#include <sdktools>
#include <clientprefs>
#include <cstrike>

#pragma semicolon 1
#pragma newdecls required

Handle Cookies_SectionCT, Cookies_SectionTT, Cookies_ModelCT, Cookies_ModelTT;

char MOD_TAG[64];

KeyValues kv;

ArrayList FlagList;
ArrayList ModelNameCT, ModelNameTT;
ArrayList ModelSectionCT, ModelSectionTT;
ArrayList ModelDirCT, ModelDirTT;
ArrayList ModelDirArmsCT, ModelDirArmsTT;
ArrayList SectionList;

int ClientTempInt[MAXPLAYERS + 1];
int ClientSectionCT[MAXPLAYERS + 1], ClientSectionTT[MAXPLAYERS + 1], ClientModelCT[MAXPLAYERS + 1], ClientModelTT[MAXPLAYERS + 1];
bool g_bArmsEnabled, g_bShowInMenu, g_bNoCategory;

public Plugin myinfo = 
{
	name = "ADEPT --> Models", 
	description = "Autorski Plugin StudioADEPT.net", 
	author = "Brum Brum", 
	version = "1.3", 
	url = "http://www.StudioADEPT.net/forum", 
};

/***************************************
**** OnPluginStart oraz OnMapStart *****
****************************************/
public void OnPluginStart()
{
	FlagList = new ArrayList(32);
	ModelNameCT = new ArrayList(32);
	ModelNameTT = new ArrayList(32);
	ModelSectionCT = new ArrayList(32);
	ModelSectionTT = new ArrayList(32);
	ModelDirCT = new ArrayList(128);
	ModelDirTT = new ArrayList(128);
	ModelDirArmsCT = new ArrayList(128);
	ModelDirArmsTT = new ArrayList(128);
	SectionList = new ArrayList(32);
	Cookies_SectionCT = RegClientCookie("sm_models_section_ct", "Zapisuje wybraną sekcje modelu po CT tzn. ADMIN, VIP itp.", CookieAccess_Public);
	Cookies_SectionTT = RegClientCookie("sm_models_section_tt", "Zapisuje wybraną sekcje modelu po TT tzn. ADMIN, VIP itp.", CookieAccess_Public);
	Cookies_ModelCT = RegClientCookie("sm_models_model_ct", "Zapisuje wybrany model gracza po stronie CT", CookieAccess_Public);
	Cookies_ModelTT = RegClientCookie("sm_models_model_tt", "Zapisuje wybrany model gracza po stronie TT", CookieAccess_Public);
	HookEvent("player_spawn", Event_PlayerSpawn);
	HookEvent("player_team", Event_PlayerTeam);
	RegConsoleCmd("sm_models", CMD_Models);
	RegConsoleCmd("sm_modele", CMD_Models);
	RegConsoleCmd("sm_model", CMD_Models);
}

public void OnMapStart()
{
	PrecacheModel("models/player/custom_player/legacy/ctm_st6_varianta.mdl", true);
	PrecacheModel("models/player/custom_player/legacy/tm_phoenix_varianta.mdl", true);
	PrecacheModel("models/weapons/ct_arms_st6.mdl", true);
	PrecacheModel("models/weapons/t_arms_phoenix.mdl", true);
	Download();
	LoadConfig();
}

public void OnMapEnd()
{
	ResetArrays();
}

void ResetArrays()
{
	FlagList.Clear();
	ModelNameCT.Clear();
	ModelNameTT.Clear();
	ModelSectionCT.Clear();
	ModelSectionTT.Clear();
	ModelDirCT.Clear();
	ModelDirTT.Clear();
	ModelDirArmsCT.Clear();
	ModelDirArmsTT.Clear();
	SectionList.Clear();
}

/***************************************
****************** Eventy **************
****************************************/
public Action Event_PlayerSpawn(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));
	if (!IsValidClient(client))return;
	
	SetPlayerModel(client);
}
public Action Event_PlayerTeam(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));
	if (!IsValidClient(client))return;
	
	if (ClientTempInt[client] > 0)CMD_Models(client, 0);
	
}
/****************************************
**** Cookies oraz OnClientDisconnect ****
****************************************/
public void OnClientCookiesCached(int client)
{
	char value[16];
	GetClientCookie(client, Cookies_SectionCT, value, sizeof(value));
	ClientSectionCT[client] = StringToInt(value);
	GetClientCookie(client, Cookies_SectionTT, value, sizeof(value));
	ClientSectionTT[client] = StringToInt(value);
	GetClientCookie(client, Cookies_ModelCT, value, sizeof(value));
	ClientModelCT[client] = StringToInt(value);
	GetClientCookie(client, Cookies_ModelTT, value, sizeof(value));
	ClientModelTT[client] = StringToInt(value);
}

public void OnClientDisconnect(int client)
{
	if (AreClientCookiesCached(client))
	{
		char value[16];
		Format(value, sizeof(value), "%d", ClientSectionCT[client]);
		SetClientCookie(client, Cookies_SectionCT, value);
		Format(value, sizeof(value), "%d", ClientModelCT[client]);
		SetClientCookie(client, Cookies_ModelCT, value);
		Format(value, sizeof(value), "%d", ClientSectionTT[client]);
		SetClientCookie(client, Cookies_SectionTT, value);
		Format(value, sizeof(value), "%d", ClientModelTT[client]);
		SetClientCookie(client, Cookies_ModelTT, value);
	}
	ClientSectionCT[client] = 0;
	ClientSectionTT[client] = 0;
	ClientModelCT[client] = 0;
	ClientModelTT[client] = 0;
}

/****************************************
************** Komendy ******************
****************************************/
public Action CMD_Models(int client, int args)
{
	if (client == 0)return Plugin_Handled;
	if (GetClientTeam(client) == CS_TEAM_SPECTATOR || GetClientTeam(client) == CS_TEAM_NONE)return Plugin_Handled;
	
	Menu menu = new Menu(Menu_Handler);
	menu.SetTitle("[%s -> Models]", MOD_TAG);
	menu.AddItem("default", "Domyślny");
	if (g_bNoCategory) {
		if (SectionList.Length - 2 == 1) {
			ShowMenuWithModels(client, 1);
			return Plugin_Handled;
		}
	}
	for (int i = 1; i < SectionList.Length - 1; i++)
	{
		bool steamid = false;
		char buffer[256], id[16], flag[32];
		SectionList.GetString(i, buffer, sizeof(buffer));
		FlagList.GetString(i, flag, sizeof(flag));
		if (StrContains(flag, "STEAM_", false) != -1)steamid = true;
		Format(id, sizeof(id), "%d", i);
		if (g_bShowInMenu) {
			if (!steamid)menu.AddItem(id, buffer, CheckFlags(client, flag));
			else {
				if (IsClientSteamID(client, flag))menu.AddItem(id, buffer, CheckFlags(client, flag));
			}
		}
		else {
			if (CheckModelFlag(client, flag))menu.AddItem(id, buffer);
		}
	}
	menu.ExitButton = true;
	menu.Display(client, 60);
	return Plugin_Handled;
}

/****************************************
************** Handlery *****************
*****************************************/
public int Menu_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int item)
{
	if (!IsValidClient(client))return;
	if (GetClientTeam(client) == CS_TEAM_SPECTATOR || GetClientTeam(client) == CS_TEAM_NONE)return;
	
	switch (action)
	{
		case MenuAction_Select:
		{
			char info[32];
			menu.GetItem(item, info, sizeof(info));
			int sec = StringToInt(info);
			if (StrEqual(info, "default", false)) {
				if (GetClientTeam(client) == CS_TEAM_CT) {
					ClientSectionCT[client] = 0;
					ClientModelCT[client] = 0;
				}
				else if (GetClientTeam(client) == CS_TEAM_T) {
					ClientSectionTT[client] = 0;
					ClientModelTT[client] = 0;
				}
				ClientTempInt[client] = 0;
				SetPlayerModel(client);
				return;
			}
			
			ShowMenuWithModels(client, sec);
		}
		case MenuAction_End:delete menu;
	}
}

void ShowMenuWithModels(int client, int section)
{
	if (!IsValidClient(client))return;
	
	ClientTempInt[client] = section;
	
	char bufferSection[64], buffer[64], bufferItem[8], flag[32];
	Menu menu = new Menu(SelectModel_Handler);
	menu.SetTitle("[%s -> Models] Wybierz model", MOD_TAG);
	
	SectionList.GetString(section, bufferSection, sizeof(bufferSection));
	FlagList.GetString(section, flag, sizeof(flag));
	
	if (g_bNoCategory) {
		if (SectionList.Length - 2 == 1)menu.AddItem("default", "Domyślny");
	}
	
	if (GetClientTeam(client) == CS_TEAM_CT)
	{
		for (int i = 0; i < ModelSectionCT.Length - 1; i++)
		{
			ModelSectionCT.GetString(i, buffer, sizeof(buffer));
			if (StrEqual(buffer, bufferSection)) {
				char name[32];
				ModelNameCT.GetString(i, name, sizeof(name));
				Format(bufferItem, sizeof(bufferItem), "%d", i);
				menu.AddItem(bufferItem, name, CheckFlags(client, flag));
			}
		}
	}
	else if (GetClientTeam(client) == CS_TEAM_T)
	{
		for (int i = 0; i < ModelSectionTT.Length - 1; i++)
		{
			ModelSectionTT.GetString(i, buffer, sizeof(buffer));
			if (StrEqual(buffer, bufferSection)) {
				char name[32];
				ModelNameTT.GetString(i, name, sizeof(name));
				Format(bufferItem, sizeof(bufferItem), "%d", i);
				menu.AddItem(bufferItem, name, CheckFlags(client, flag));
			}
		}
	}
	menu.ExitButton = true;
	menu.Display(client, 60);
}

public int SelectModel_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int item)
{
	if (!IsValidClient(client))return;
	if (GetClientTeam(client) == CS_TEAM_SPECTATOR || GetClientTeam(client) == CS_TEAM_NONE)return;
	
	switch (action)
	{
		case MenuAction_Select:
		{
			char info[32], MName[32];
			menu.GetItem(item, info, sizeof(info));
			int model = StringToInt(info);
			int sec = ClientTempInt[client];
			
			if (g_bNoCategory && StrEqual(info, "default", false)) {
				if (GetClientTeam(client) == CS_TEAM_CT) {
					ClientSectionCT[client] = 0;
					ClientModelCT[client] = 0;
				}
				else if (GetClientTeam(client) == CS_TEAM_T) {
					ClientSectionTT[client] = 0;
					ClientModelTT[client] = 0;
				}
				ClientTempInt[client] = 0;
				SetPlayerModel(client);
				PrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Models]\x04 Ustawiono twój model na\x02 Domyślny!", MOD_TAG);
				return;
			}
			
			if (GetClientTeam(client) == CS_TEAM_CT) {
				ClientSectionCT[client] = sec;
				ClientModelCT[client] = model;
				ModelNameCT.GetString(ClientModelCT[client], MName, sizeof(MName));
			}
			else if (GetClientTeam(client) == CS_TEAM_T) {
				ClientSectionTT[client] = sec;
				ClientModelTT[client] = model;
				ModelNameTT.GetString(ClientModelTT[client], MName, sizeof(MName));
			}
			
			PrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Models]\x04 Ustawiono twój model na \x02%s", MOD_TAG, MName);
			SetPlayerModel(client);
		}
		case MenuAction_End:delete menu;
		case MenuAction_Cancel:ClientTempInt[client] = 0;
	}
}

/****************************************
************** KV i Download ************
*****************************************/
void LoadConfig()
{
	delete kv;
	kv = CreateKeyValues("Models");
	
	char sPath[PLATFORM_MAX_PATH];
	BuildPath(Path_SM, sPath, sizeof(sPath), "configs/ADEPT_Models.txt");
	
	if (!FileExists(sPath))
		SetFailState("Nie znaleziono pliku: %s", sPath);
	
	kv.ImportFromFile(sPath);
	
	SectionList.PushString("Default");
	ModelSectionCT.PushString("Default");
	ModelSectionTT.PushString("Default");
	ModelNameCT.PushString("Domyślny CT");
	ModelNameTT.PushString("Domyślny TT");
	ModelDirCT.PushString("models/player/custom_player/legacy/ctm_st6_varianta.mdl");
	ModelDirTT.PushString("models/player/custom_player/legacy/tm_phoenix_varianta.mdl");
	ModelDirArmsCT.PushString("models/weapons/ct_arms_st6.mdl");
	ModelDirArmsTT.PushString("models/weapons/t_arms_phoenix.mdl");
	FlagList.PushString("");
	
	char buffer[64], sbuffer[64];
	kv.GetString("MOD_TAG", buffer, sizeof(buffer));
	strcopy(MOD_TAG, sizeof(MOD_TAG), buffer);
	g_bArmsEnabled = view_as<bool>(kv.GetNum("arms_enabled", 1));
	g_bShowInMenu = view_as<bool>(kv.GetNum("show_in_menu", 1));
	g_bNoCategory = view_as<bool>(kv.GetNum("no_category", 1));
	
	if (!kv.GotoFirstSubKey()) {
		delete kv;
		return;
	}
	
	do
	{
		kv.GetSectionName(sbuffer, sizeof(sbuffer));
		SectionList.PushString(sbuffer);
		kv.GetString("flag", buffer, sizeof(buffer));
		FlagList.PushString(buffer);
		kv.GotoFirstSubKey();
		do
		{
			char Name[64], Model[128], Arms[128], Team[5];
			kv.GetSectionName(Name, sizeof(Name));
			kv.GetString("model", Model, sizeof(Model));
			kv.GetString("arms", Arms, sizeof(Arms));
			kv.GetString("team", Team, sizeof(Team));
			if (IsEmptyString(Name)) {
				LogError("[ADEPT_Modele] Nie podano nazwy do modelu! Pomijam go");
				continue;
			}
			if (IsEmptyString(Model)) {
				LogError("[ADEPT_Modele] Nie podano ścieżki do modelu %s | Pomijam go", Name);
				continue;
			}
			if (IsEmptyString(Arms) && g_bArmsEnabled) {
				LogError("[ADEPT_Modele] Nie podano ścieżki do rąk z modelu %s | Pomijam go", Name);
				continue;
			}
			if (IsEmptyString(Team) || !StrEqual(Team, "CT", true) && !StrEqual(Team, "TT", true) && !StrEqual(Team, "BOTH", true)) {
				LogError("[ADEPT_Modele] Nie podano żadnego teamu do modelu %s | Pomijam go", Name);
				continue;
			}
			
			if (StrEqual(Team, "BOTH", true)) {
				ModelSectionCT.PushString(sbuffer);
				ModelSectionTT.PushString(sbuffer);
				ModelNameCT.PushString(Name);
				ModelNameTT.PushString(Name);
				ModelDirCT.PushString(Model);
				ModelDirTT.PushString(Model);
				if (StrEqual(Arms, "default", true)) {
					ModelDirArmsCT.PushString("models/weapons/ct_arms_st6.mdl");
					ModelDirArmsTT.PushString("models/weapons/t_arms_phoenix.mdl");
					continue;
				}
				ModelDirArmsCT.PushString(Arms);
				ModelDirArmsTT.PushString(Arms);
			}
			else if (StrEqual(Team, "CT", true)) {
				ModelSectionCT.PushString(sbuffer);
				ModelNameCT.PushString(Name);
				ModelDirCT.PushString(Model);
				if (StrEqual(Arms, "default", true)) {
					strcopy(Arms, sizeof(Arms), "models/weapons/ct_arms_st6.mdl");
					continue;
				}
				ModelDirArmsCT.PushString(Arms);
			}
			else if (StrEqual(Team, "TT", true)) {
				ModelSectionTT.PushString(sbuffer);
				ModelNameTT.PushString(Name);
				ModelDirTT.PushString(Model);
				if (StrEqual(Arms, "default", true)) {
					strcopy(Arms, sizeof(Arms), "models/weapons/t_arms_phoenix.mdl");
					continue;
				}
				ModelDirArmsTT.PushString(Arms);
			}
		}
		while (kv.GotoNextKey());
		kv.GoBack();
	}
	while (kv.GotoNextKey());
	
	ModelSectionCT.PushString("X");
	ModelSectionTT.PushString("X");
	ModelNameCT.PushString("X");
	ModelNameTT.PushString("X");
	ModelDirCT.PushString("X");
	ModelDirTT.PushString("X");
	ModelDirArmsCT.PushString("X");
	ModelDirArmsTT.PushString("X");
	SectionList.PushString("X");
	FlagList.PushString("X");
	return;
}

int Download()
{
	char inFile[PLATFORM_MAX_PATH];
	char line[512];
	int i = 0;
	int totalLines = 0;
	
	BuildPath(Path_SM, inFile, sizeof(inFile), "configs/ADEPT_Models_Download.txt");
	
	Handle file = OpenFile(inFile, "rt");
	if (file != INVALID_HANDLE)
	{
		while (!IsEndOfFile(file))
		{
			if (!ReadFileLine(file, line, sizeof(line))) {
				break;
			}
			
			TrimString(line);
			if (strlen(line) > 0)
			{
				if (StrContains(line, "//") != -1)
					continue;
				
				AddFileToDownloadsTable(line);
				if (StrContains(line, ".mdl", true) != -1) {
					PrecacheModel(line);
				}
				else if (StrContains(line, ".wav", true) != -1 || StrContains(line, ".mp3", true) != -1) {
					ReplaceStringEx(line, sizeof(line), "sound/", "");
					PrecacheSound(line);
				}
				else if (StrContains(line, ".mdl", true) == -1 && StrContains(line, ".wav", true) == -1 && StrContains(line, ".mp3", true) == -1) {
					PrecacheDecal(line);
				}
				totalLines++;
			}
			i++;
		}
		CloseHandle(file);
	}
	return totalLines;
}

/****************************************
************** Zmiana Modelu ************
*****************************************/
void SetPlayerModel(int client)
{
	if (!IsValidClient(client))return;
	
	switch (GetClientTeam(client))
	{
		case CS_TEAM_T:
		{
			if (ClientSectionTT[client] > ModelSectionTT.Length || ClientSectionTT[client] < 0)ClientSectionTT[client] = 0;
			if (ClientModelTT[client] > ModelDirTT.Length || ClientModelTT[client] < 0)ClientModelTT[client] = 0;
			
			char flag[32];
			FlagList.GetString(ClientSectionTT[client], flag, sizeof(flag));
			
			if (CheckModelFlag(client, flag))
			{
				char model[128], arms[128];
				ModelDirTT.GetString(ClientModelTT[client], model, sizeof(model));
				if (g_bArmsEnabled)ModelDirArmsTT.GetString(ClientModelTT[client], arms, sizeof(arms));
				//else ModelDirArmsTT.GetString(0, arms, sizeof(arms));
				SetEntityModel(client, model);
				SetEntityArms(client, arms);
			}
		}
		case CS_TEAM_CT:
		{
			if (ClientSectionCT[client] > ModelSectionCT.Length || ClientSectionCT[client] < 0)ClientSectionCT[client] = 0;
			if (ClientModelCT[client] > ModelDirCT.Length || ClientModelCT[client] < 0)ClientModelCT[client] = 0;
			
			char flag[32];
			FlagList.GetString(ClientSectionCT[client], flag, sizeof(flag));
			
			if (CheckModelFlag(client, flag))
			{
				char model[128], arms[128];
				ModelDirCT.GetString(ClientModelCT[client], model, sizeof(model));
				if (g_bArmsEnabled)ModelDirArmsCT.GetString(ClientModelCT[client], arms, sizeof(arms));
				//else ModelDirArmsCT.GetString(0, arms, sizeof(arms));
				SetEntityModel(client, model);
				SetEntityArms(client, arms);
			}
		}
	}
}
/****************************************
****************** Inne *****************
*****************************************/
int CheckFlags(int client, const char[] flag)
{
	if (GetUserFlagBits(client) & ReadFlagString(flag))return ITEMDRAW_DEFAULT;
	if (GetUserFlagBits(client) & ADMFLAG_ROOT)return ITEMDRAW_DEFAULT;
	if (StrEqual(flag, "", true))return ITEMDRAW_DEFAULT;
	
	if (IsClientSteamID(client, flag))return ITEMDRAW_DEFAULT;
	
	
	return ITEMDRAW_DISABLED;
}

bool CheckModelFlag(int client, const char[] flag)
{
	if (GetUserFlagBits(client) & ReadFlagString(flag))return true;
	if (GetUserFlagBits(client) & ADMFLAG_ROOT)return true;
	if (StrEqual(flag, "", true))return true;
	
	if (IsClientSteamID(client, flag))return true;
	
	
	return false;
}

bool IsClientSteamID(int client, const char[] steamid)
{
	if (!IsValidClient(client))return false;
	
	char SteamID[32];
	GetClientAuthId(client, AuthId_Steam2, SteamID, sizeof(SteamID));
	if (StrEqual(steamid, SteamID, true))return true;
	
	return false;
}

void SetEntityArms(int client, char[] arms)
{
	SetEntPropString(client, Prop_Send, "m_szArmsModel", arms);
}

bool IsValidClient(int client)
{
	if (!(1 <= client <= MaxClients) || !IsClientInGame(client) || !IsClientConnected(client) || IsFakeClient(client) || IsClientSourceTV(client))
		return false;
	
	return true;
}

bool IsEmptyString(const char[] string)
{
	if (!string[0])return true;
	else return false;
} 

 

 

Przykładowy plik konfiguracyjny:

Spoiler
"Models"
{	
	"MOD_TAG" "ADEPT" // TAG Pokazywany na czacie / w menu
	"arms_enabled" "1" // włącza wyłącza ustawianie rąk
	"show_in_menu" "1" // Jeżeli gracz nie ma danej flagi czy ma pokazywać mu tą kategorię? 1 - tak 0 - nie
	"no_category" "1" // Jeżeli jest tylko jedna kategoria to nie wyskoczy jej wybór tylko od razu modele (jeżeli są pod flagę będą niemożliwe do wybrania przez graczy bez flagi)
	
	"VIP" // Nazwa grupy pokazanej w menu
	{
		"flag" "o" // Flaga, którą gracz musi mieć aby ustawić model z tej grupy. Puste pole oznacza, że każdy może ustawić model z tej grupy
				  // Można również podać STEAMID i grupa będzie przeznaczona tylko i wyłącznie dla osoby z danym STEAMID (Grupy pod STEAMID są wyświetlane tylko osobie z tym STEAMID)

		"CT GIGN CS:S"
		{
			"model" "models/player/custom_player/eminem/css/ct_gign.mdl" // Ścieżka modelu
			"arms" "models/player/custom_player/eminem/css/v_arms.mdl" // Ścieżka modelu rąk. po wpisaniu "default" ustawi standarnowe rękawice dla danego teamu.
			"team" "CT" // [CT/TT/BOTH]
		}
		"TT Leet CS:S"
		{
			"model" "models/player/custom_player/eminem/css/t_leet.mdl"
			"arms" "models/player/custom_player/eminem/css/v_arms.mdl"
			"team" "TT"
		}
	}
	
	"Test STEAMID"
	{
		"flag" "STEAM_1:1:220315125"
		
		"Negan"
		{
			"model" "models/player/custom_player/kodua/negan/negan.mdl"
			"arms" "models/player/custom_player/kodua/negan/negan_arms.mdl"
			"team" "BOTH"
		}
	}
}

 

 

Przykładowy plik downloadera:
 

Spoiler
// Co tu dużo pisać po prostu dajemy modele do pobrania (automatycznie mają precache)

models/player/custom_player/zombie/revenant/revenant_v2.mdl
models/player/custom_player/zombie/revenant/revenant_arms.mdl
models/player/custom_player/kuristaja/tf2/scout/scout_bluv2.mdl
models/player/custom_player/kuristaja/tf2/scout/scout_blu_arms.mdl

 

 

Jeżeli masz jakąś propozycję co można dodać pisz śmiało 😄 
Natomiast jeżeli widzisz, że kod można napisać lepiej napisz mi co konkretnie i jak mogę to napisać lepiej 😉 
Z góry dziękuję.


Starsze wersje:
 


 

Zabraniam kopiowania powyższego pluginu na inne fora niż go-code.pl bez mojej zgody.

 ADEPT_Models.sp ADEPT_Models.txt ADEPT_Models_Download.txt

Edytowane przez Brum Brum
Aktualizacja pluginu

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
 • Dziękuję
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, Mesharsky napisał:

Plus za wstawkę.

Ale fiesta z tymi charami XD

 

To za mało powiedziane.

 

dynamiczne tablice powinieneś użyć, aktualnie alokujesz tyle pamięci że plugin na niektórych serwerach może po prostu wy*ierdalać serwer. Pomnóż sobie to w nawiasach przez siebie i troszkę duże liczby ci wyjdą, pamiętając że jest to 1 plugin!

kolejna sprawa do takich rzeczy powinieneś użyć własnego połączenia mysql (najlepiej zwątkowanego) a nie męczyć i tak te biedne clientprefsy

Edytowane przez dev
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, masnuwa_ni napisał:

To za mało powiedziane.

 

dynamiczne tablice powinieneś użyć, aktualnie alokujesz tyle pamięci że plugin na niektórych serwerach może po prostu wy*ierdalać serwer. Pomnóż sobie to w nawiasach przez siebie i troszkę duże liczby ci wyjdą, pamiętając że jest to 1 plugin!

kolejna sprawa do takich rzeczy powinieneś użyć własnego połączenia mysql (najlepiej zwątkowanego) a nie męczyć i tak te biedne clientprefsy

Może i masz rację, że powinienem użyć tablic dynamicznych. Tylko że kompletnie nie mam pomysłu, jak mogę użyć tych tablic w taki sposób, aby wszystko działało dobrze. Może mnie naprowadzisz? Co do mysql to nie widzę najmniejszego sensu, aby go użyć.

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Widzę w tym pluginie sporo zapożyczeń z tego pluginu -> https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=87597

Praktycznie taki sam układ pliku konfiguracyjnego, część kodu, może dobrze byłoby podać źródło?

 

Mimo to plus dla Ciebie za wykonaną pracę, nie omieszkam sprawdzić Twojej wersji

Sygnatura użytkownika

b_350_20_F8F8F8_FFFFFF_000000_FFFFFF.png

b_350_20_FFFFFF_FFFFFF_000000_111111.png

b_350_20_F8F8F8_FFFFFF_000000_FFFFFF.png

b_350_20_ffffff_ffffff_000000_ffffff.png

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

O stary XD

 

Te zmienne alokują jakieś 15MB pamięci 😮

 

Musisz to koniecznie poprawić, opierając kod na tablicach dynamicznych tak jak wyżej wspomniał @masnuwa_ni

Sygnatura użytkownika

Użytkowniku! Pamiętaj, że nic tak nie motywuje jak porządna łapka w górę!

Nie mówię tylko o sobie - honoruj każdego, kto na to zasługuje 🙂

YouTube | SteamGitHub | MailboxGO | AchievementsGO | MuteGO

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Update
Od teraz do przechowywania informacji o modelach używane są tablice dynamiczne. Dziękuję @MAGNET za pomoc 😉 

W razie błędów jak zawsze piszcie w komentarzu. 

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 3 miesiące temu...
21 minut temu, gejmer napisał:

Moze mi ktos napisac krok po kroku jak wgrac te modele na serwer by wszytko dzialalo ?

1. Wrzucasz modele jakie chcesz na serwer
2. Pobierasz 3 pliki z pierwszego posta.
3. Plik .sp kompilujesz i plik .smx wrzucasz do folderu plugins.
4. Pliki tekstowe wrzucasz do folderu configs
5. W pliku ADEPT_Models.txt dodajesz grupy/modele wszystko masz opisane w pliku
6. W drugim pliku dodajesz ścieżki do modelów/materialsów aby zaczęło pobierać pliki graczom, którzy wchodzą na serwer
7. Zmieniasz mapę i pod !models masz dodane przez siebie grupy z modelami ;-)

 

Edytowane przez Brum Brum
literówka

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
13 minut temu, gejmer napisał:

Tak wiem lecz nwn skad mam wziasc to z innego modelu 

Zazwyczaj jak pobierasz modele autorzy modelu dają ścieżki do plików w .txt

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
3 minuty temu, gejmer napisał:

@Brum Brum zrobilem wszystko i jest git ja widze model lecz inni gracze widza kwadrat error


Wgrałeś sobie pliki czy pobrało Ci od serwera? 

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Teraz, gejmer napisał:

@Brum Brum pobrało od serwera

Proponowałbym dla testu zrestartować serwer i spytać graczy czy im pobierze model. Jak nie pomoże chodź PW na steam

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • Moderator poziom 2

Jest jeszcze opcja, że graczom nieprawidłowo pobrał się model, dlatego mają wielkiego errora.

Sygnatura użytkownika

» Support: https://discord.com/invite/zMXt97R63v

» Steam: https://steamcommunity.com/id/pawelsteam/

» Discord: Paweł#8244

» PluginyCS: https://pluginycs.pl/profile/Pawel

» Przyjmuję zlecenia na paczki oraz pluginy.  «

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
12 minut temu, gejmer napisał:

@Brum Brum Moj blad zle napisalem sciezke. Da rade jako vip zmienic model na standardowy ?

Aktualnie nie ma. W przyszłej aktualizacji na pewno się pojawi 😉 

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Dobry pomysł!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Update
 

 • Dodano możliwość wyboru domyślnego modelu.
 • Usunięcie cvarów. Przejście na konfigurację(usuniętych cvarów) w KV
 • Zmiana sposobu konfigurowania modeli (brak kv.JumpToKey) 
 • Dodanie możliwości ustawienia jednego modelu w dwóch drużynach bez konieczności dodawania tego samego modelu dwa razy. Aktualne tagi drużyn [CT/TT/BOTH] wszystko musi być z dużych inaczej pominie model.
 • Dodano "show_in_menu"(bool) 0 - Osoby, które nie mają danej flagi nie widzą danej kategorii. 1 - Osoby, które nie mają danej flagi mają pokazane w menu dane kategorię, ale nie mogą ich wybrać.
 • Dodano support SteamID (STEAM_X:X:XXXXXXXXX) wystarczy wpisać je w miejsce flagi. Kategorie, które są tylko dla danego SteamID nie są wyświetlane nikomu oprócz osoby z danym SteamID.
 • Dodano "no_category"(bool) Jeżeli jest tylko jedna kategoria to nie wyskoczy jej wybór tylko od razu modele.


Osoby korzystające ze starszej wersji proszone są o sprawdzenie nazwy pliku od downloadu. Znajduje się tam literówka w nowej wersji pluginu zostało to poprawione. Przez niezaktualizowanie nazwy pliku od pobierania może dojść do crashu na serwerze poprzez brak precache modelu!

Edytowane przez Brum Brum

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 3 tygodnie później...

errorami spami, prosze o naprawe tego(najnowsza wersja z gory)
 

Spoiler

[SM] Exception reported: Invalid index -1 (count: 5)
 [SM] Blaming: ADEPT_Models.smx
 [SM] Call stack trace:
 [SM]   [0] ArrayList.GetString
 [SM]   [1] Line 510, dd\ADEPT_Models.sp::SetPlayerModel
 [SM]   [2] Line 114, dd\ADEPT_Models.sp::Event_PlayerSpawn

 

Edytowane przez haooy
wersja

Sygnatura użytkownika

b_560_95_1.png

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
57 minut temu, haooy napisał:

errorami spami, prosze o naprawe tego(najnowsza wersja z gory)
 

  Ukryj zawartość

[SM] Exception reported: Invalid index -1 (count: 5)
 [SM] Blaming: ADEPT_Models.smx
 [SM] Call stack trace:
 [SM]   [0] ArrayList.GetString
 [SM]   [1] Line 510, dd\ADEPT_Models.sp::SetPlayerModel
 [SM]   [2] Line 114, dd\ADEPT_Models.sp::Event_PlayerSpawn

 

Spróbuj tej wersji, jak wszystko będzie git zaktualizuję na górze 😃
ADEPT_Models.sp

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio przeglądający ten temat (5 użytkowników)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...