Jump to content
Sign in to follow this  
laki123h

Mvp losowa piosenka

Recommended Posts

Witam, przychodzę tutaj z pytanie jak zrobić aby każda osoba miała losowa piosenkę w mvp gdy nie ma jej wybranej korzystam z https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2514835
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

Edited by laki123h

Share this post


Link to post
Share on other sites

Należy wykonać drobne edycje w kodzie. Cvara od tego nie ma ^^ 

 

 

Spróbuj, daj znać czy zadziała. 

Spoiler

//***************NYAN CAT****************
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
//░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░
//░░░░░░░░▄▀░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░░▀▄░░░░░░░
//░░░░░░░░█░░▄░░░░▄░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░
//░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░▄█▄▄░░▄░░░█░▄▄▄░░░
//░▄▄▄▄▄░░█░░░░░░▀░░░░▀█░░▀▄░░░░░█▀▀░██░░
//░██▄▀██▄█░░░▄░░░░░░░██░░░░▀▀▀▀▀░░░░██░░
//░░▀██▄▀██░░░░░░░░▀░██▀░░░░░░░░░░░░░▀██░
//░░░░▀████░▀░░░░▄░░░██░░░▄█░░░░▄░▄█░░██░
//░░░░░░░▀█░░░░▄░░░░░██░░░░▄░░░▄░░▄░░░██░
//░░░░░░░▄█▄░░░░░░░░░░░▀▄░░▀▀▀▀▀▀▀▀░░▄▀░░
//░░░░░░█▀▀█████████▀▀▀▀████████████▀░░░░
//░░░░░░████▀░░███▀░░░░░░▀███░░▀██▀░░░░░░
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
//***************NYAN CAT****************

#include <sourcemod>
#include <clientprefs>
#include <sdktools>
#include <sdkhooks>
#include <kento_csgocolors>

#define MAX_MVP_COUNT 1000

#pragma newdecls required

int MVPCount, Selected[MAXPLAYERS + 1];

char Configfile[1024], 
	g_sMVPName[MAX_MVP_COUNT + 1][1024], 
	g_sMVPFile[MAX_MVP_COUNT + 1][1024],
	NameMVP[MAXPLAYERS + 1][1024];

Handle mvp_cookie, mvp_cookie2;

float VolMVP[MAXPLAYERS + 1];

public Plugin myinfo =
{
	name = "[CS:GO] Custom MVP Anthem",
	author = "Kento",
	version = "1.10",
	description = "Custom MVP Anthem",
	url = "https://github.com/rogeraabbccdd/csgo_mvp"
};

public void OnPluginStart()
{
	RegConsoleCmd("sm_mvp", Command_MVP, "Select Your MVP Anthem");
	RegConsoleCmd("sm_mvpvol", Command_MVPVol, "MVP Volume");
	
	HookEvent("round_mvp", Event_RoundMVP);
	
	LoadTranslations("kento.mvp.phrases");
	
	mvp_cookie = RegClientCookie("mvp_name", "Player's MVP Anthem", CookieAccess_Private);
	mvp_cookie2 = RegClientCookie("mvp_vol", "Player MVP volume", CookieAccess_Private);
	

	for(int i = 1; i <= MaxClients; i++)
	{ 
		if(IsValidClient(i) && !IsFakeClient(i) && !AreClientCookiesCached(i))	OnClientCookiesCached(i);
	}
}

public void OnClientPutInServer(int client)
{
	if (IsValidClient(client) && !IsFakeClient(client))	OnClientCookiesCached(client);
}

public void OnClientCookiesCached(int client)
{
	if(!IsValidClient(client) && IsFakeClient(client))	return;
		
	char scookie[1024];
	GetClientCookie(client, mvp_cookie, scookie, sizeof(scookie));
	if(!StrEqual(scookie, ""))
	{
		Selected[client] = FindMVPIDByName(scookie);
		if(Selected[client] > 0)	strcopy(NameMVP[client], sizeof(NameMVP[]), scookie);
		else 
		{
			NameMVP[client] = "";
			SetClientCookie(client, mvp_cookie, "");
		}
	}
	else if(StrEqual(scookie,""))	NameMVP[client] = "";	
		
	GetClientCookie(client, mvp_cookie2, scookie, sizeof(scookie));
	if(!StrEqual(scookie, ""))
	{
		VolMVP[client] = StringToFloat(scookie);
	}
	else if(StrEqual(scookie,""))	VolMVP[client] = 1.0;
}


public void OnConfigsExecuted()
{
	LoadConfig();
}

public Action Event_RoundMVP(Handle event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	int client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
	
	if(StrEqual(NameMVP[client], "") || Selected[client] == 0)
		UseRandomAnthem(client);
	
	int mvp = Selected[client];
	
	char sound[1024];
	Format(sound, sizeof(sound), "*/%s", g_sMVPFile[mvp]);
	
	if (IsValidClient(client) && !IsFakeClient(client))
	{
		for(int i = 1; i <= MaxClients; i++)
		{
			if (IsValidClient(i) && !IsFakeClient(i))
			{
				// Announce MVP
				PrintHintText(i, "%T", "MVP", client, client, g_sMVPName[mvp]);
					
				// Mute game sound
				// https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=227735
				ClientCommand(i, "playgamesound Music.StopAllMusic");
				
				// Play MVP Anthem
				EmitSoundToClient(i, sound, SOUND_FROM_PLAYER, SNDCHAN_STATIC, SNDLEVEL_NONE, _, VolMVP[i]);
			}	
		}
	}
}	

int FindMVPIDByName(char [] name)
{
	int id = 0;
	
	for(int i = 1; i <= MVPCount; i++)
	{
		if(StrEqual(g_sMVPName[i], name))	id = i;
	}
	
	return id;
}
void UseRandomAnthem(int client)
{
	if(IsFakeClient(client) || !IsValidClient(client))
		return;

	int random_anthem_id = GetRandomInt(1, MVPCount);
	char random_anthem_name[1024];	
	random_anthem_name = g_sMVPName[random_anthem_id];
	
	if(StrEqual(random_anthem_name, ""))
	{
		UseRandomAnthem(client);
		return;
	}
	
	strcopy(NameMVP[client], sizeof(NameMVP[]), random_anthem_name);
}
void LoadConfig()
{
	BuildPath(Path_SM, Configfile, 1024, "configs/kento_mvp.cfg");
	
	if(!FileExists(Configfile))
		SetFailState("Can not find config file \"%s\"!", Configfile);
	
	
	KeyValues kv = CreateKeyValues("MVP");
	kv.ImportFromFile(Configfile);
	
	MVPCount = 1;
	
	// Read Config
	if(kv.GotoFirstSubKey())
	{
		char name[1024];
		char file[1024];
		
		do
		{
			kv.GetSectionName(name, sizeof(name));
			kv.GetString("file", file, sizeof(file));				
			
			strcopy(g_sMVPName[MVPCount], sizeof(g_sMVPName[]), name);
			strcopy(g_sMVPFile[MVPCount], sizeof(g_sMVPFile[]), file);
				
			char filepath[1024];
			Format(filepath, sizeof(filepath), "sound/%s", g_sMVPFile[MVPCount])
			AddFileToDownloadsTable(filepath);
			
			char soundpath[1024];
			Format(soundpath, sizeof(soundpath), "*/%s", g_sMVPFile[MVPCount]);
			FakePrecacheSound(soundpath);
			
			MVPCount++;
		}
		while (kv.GotoNextKey());
	}
	
	kv.Rewind();
	delete kv;
}

public Action Command_MVP(int client,int args)
{
	if (IsValidClient(client) && !IsFakeClient(client))
	{
		Menu settings_menu = new Menu(SettingsMenuHandler);
		
		char name[1024];
		if(StrEqual(NameMVP[client], ""))	Format(name, sizeof(name), "%T", "No MVP", client);
		else Format(name, sizeof(name), NameMVP[client]);
		
		char menutitle[1024];
		Format(menutitle, sizeof(menutitle), "%T", "Setting Menu Title", client, name, VolMVP[client]);
		settings_menu.SetTitle(menutitle);
		
		char mvpmenu[1024], volmenu[1024];
		Format(mvpmenu, sizeof(mvpmenu), "%T", "MVP Menu Title", client);
		Format(volmenu, sizeof(volmenu), "%T", "Vol Menu Title", client);
		
		settings_menu.AddItem("mvp", mvpmenu);
		settings_menu.AddItem("vol", volmenu);
		
		settings_menu.Display(client, 0);
	}
	
	return Plugin_Handled;
}

public int SettingsMenuHandler(Menu menu, MenuAction action, int client, int param)
{
	if(action == MenuAction_Select)
	{
		char select[1024];
		GetMenuItem(menu, param, select, sizeof(select));
		
		if(StrEqual(select, "mvp"))
		{
			DisplayMVPMenu(client);
		}
		else if(StrEqual(select, "vol"))
		{
			DisplayVolMenu(client);
		}
	}
}

void DisplayMVPMenu(int client)
{
	if (IsValidClient(client) && !IsFakeClient(client))
	{
		Menu mvp_menu = new Menu(MVPMenuHandler);
		
		char name[1024];
		if(StrEqual(NameMVP[client], ""))	Format(name, sizeof(name), "%T", "No MVP", client);
		else Format(name, sizeof(name), NameMVP[client]);
		
		char mvpmenutitle[1024];
		Format(mvpmenutitle, sizeof(mvpmenutitle), "%T", "MVP Menu Title 2", client, name);
		mvp_menu.SetTitle(mvpmenutitle);
		
		char nomvp[1024];
		Format(nomvp, sizeof(nomvp), "%T", "No MVP", client);
		mvp_menu.AddItem("", nomvp);
		
		for(int i = 1; i < MVPCount; i++)
		{
			mvp_menu.AddItem(g_sMVPName[i], g_sMVPName[i]);
		}
		
		mvp_menu.Display(client, 0);
	}
}

public int MVPMenuHandler(Menu menu, MenuAction action, int client,int param)
{
	if(action == MenuAction_Select)
	{
		char mvp_name[1024];
		GetMenuItem(menu, param, mvp_name, sizeof(mvp_name));
		
		if(StrEqual(mvp_name, ""))
		{
			CPrintToChat(client, "%T", "No Selected", client);
			Selected[client] = 0;
		}
		else
		{
			CPrintToChat(client, "%T", "Selected", client, mvp_name);
			Selected[client] = FindMVPIDByName(mvp_name);
		}
		
		strcopy(NameMVP[client], sizeof(NameMVP[]), mvp_name);
		SetClientCookie(client, mvp_cookie, mvp_name);
	}
}

void DisplayVolMenu(int client)
{
	if (IsValidClient(client) && !IsFakeClient(client))
	{
		Menu vol_menu = new Menu(VolMenuHandler);
		
		char vol[1024];
		if(VolMVP[client] > 0.00)	Format(vol, sizeof(vol), "%.2f", VolMVP[client]);
		else Format(vol, sizeof(vol), "%T", "Mute", client);
		
		char menutitle[1024];
		Format(menutitle, sizeof(menutitle), "%T", "Vol Menu Title 2", client, vol);
		vol_menu.SetTitle(menutitle);
		
		char mute[1024];
		Format(mute, sizeof(mute), "%T", "Mute", client);
		
		vol_menu.AddItem("0", mute);
		vol_menu.AddItem("0.2", "20%");
		vol_menu.AddItem("0.4", "40%");
		vol_menu.AddItem("0.6", "60%");
		vol_menu.AddItem("0.8", "80%");
		vol_menu.AddItem("1.0", "100%");
		vol_menu.Display(client, 0);
	}
}

public int VolMenuHandler(Menu menu, MenuAction action, int client,int param)
{
	if(action == MenuAction_Select)
	{
		char vol[1024];
		GetMenuItem(menu, param, vol, sizeof(vol));
		
		VolMVP[client] = StringToFloat(vol);
		CPrintToChat(client, "%T", "Volume 2", client, VolMVP[client]);
		
		SetClientCookie(client, mvp_cookie2, vol);
	}
}

public Action Command_MVPVol(int client,int args)
{
	if (IsValidClient(client))
	{
		char arg[20];
		float volume;
		
		if (args < 1)
		{
			CPrintToChat(client, "%T", "Volume 1", client);
			return Plugin_Handled;
		}
			
		GetCmdArg(1, arg, sizeof(arg));
		volume = StringToFloat(arg);
		
		if (volume < 0.0 || volume > 1.0)
		{
			CPrintToChat(client, "%T", "Volume 1", client);
			return Plugin_Handled;
		}
		
		VolMVP[client] = StringToFloat(arg);
		CPrintToChat(client, "%T", "Volume 2", client, VolMVP[client]);
		
		SetClientCookie(client, mvp_cookie2, arg);
	}
	return Plugin_Handled;
}

stock bool IsValidClient(int client)
{
	if (client <= 0) return false;
	if (client > MaxClients) return false;
	if (!IsClientConnected(client)) return false;
	return IsClientInGame(client);
}

// https://wiki.alliedmods.net/Csgo_quirks
stock void FakePrecacheSound(const char[] szPath)
{
	AddToStringTable(FindStringTable("soundprecache"), szPath);
}

 

 

Edited by SUPER TIMOR

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...